โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 1. จัดหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง และมาตรฐานการเรียนรู้โดยบูรณาการกับสาระท้องถิ่น สอดคล้องและสนองความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งและคนดี
 2. จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยจัดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกิจกรรมได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การปฏิบัติจริงและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
 3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้วยการสอดแทรกการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาจิตใจ มรทุกสาระการเรียนรู้และทุกกิจกรรม
 4. จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะทางวิชาการ โดยเน้นด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
 5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยจัดการเรียนรู้และกิจกรรม เสริมสร้างสุขภาพและทักษะทางการกีฬา  รวมทั้งการมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย รักษาค่านิยมที่ดีงามรวมทั้งคุณงามความดีและชื่อเสียงของโรงเรียน
 7. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาให้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ ในงานตามบทบาทหน้าที่ สร้างความตระหนักในภาระกิจการจัดการศึกษา สมานความร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงาน
 8. ประสานความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อร่วมกันจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่มีประโยชน์ หลากหลายรูปแบบแก่ผู้เรียน
 9. จัดการเรียนรู้ที่เป็นสากลเน้นภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

 เป้าหมาย
          โรงเรียนรพีเลิศวิทยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีความ
 เป็นไทย โดยกำหนดเป้าหมายของหลักสูตร ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
 1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคูณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 2. มีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่านและการเขียน
 3.  มีความรู้และทักษะทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มีทักษะและศักยภาพ ในการจัดการ การทำงาน การใช้สื่อและเทคโนโลยี
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน แสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม สามารถสื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล
 5. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รักการออกกำลังกาย  มีระเบียบ วินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
 6. รักความเป็นไทย รักษาค่านิยมที่ดีงามและเอกลักษณ์ไทย รักชุมชน มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด รวมทั้งรักษาคุณงามความดีและชื่อเสียงของโรงเรียน
 7. มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภค
 8. ภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 9. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม