โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

คำขวัญ

ดูแลห่วงใย   ใส่ใจ แทนคุณ

 
ปรัชญาโรงเรียน

พัฒนาการดี มีวัฒนธรรม นำวิชา

 
วิสัยทัศน์

เก่งภาษา นำพา เทคโนโลยี มีความรู้ สู่สากล บนพื้นฐานคุณธรรม

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

 ภาษาอังกฤษเด่น   เน้นสื่อสาร พัฒนาการสู่สากล

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

 โรงเรียนนำร่องห้องเรียนสองภาษา