โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
มกราคม 2539 ปีก่อตั้ง
 
ความเป็นมา
                     ในปัจจุบันสภาพสังคม ความเป็นอยู่ของจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตอย่างมากมาย จำนวนประชากรมีเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่สถานศึกษาที่มีคุณภาพของจังหวัดลำพูนไม่ได้เพิ่มขึ้นให้สมดุลกับความต้องการของผู้ปกครอง อนึ่งในจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่มีสถานศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงวิทยาลัย ซึ่งนอกจากโรงเรียนของรัฐบาลแล้ว ลำพูนยังมีโรงเรียนเอกชนอีกหลายแห่งเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพและได้รับการยกย่อง และยอมรับในความสามารถระดับประเทศ ดังนั้นจึงมีพ่อ แม่ และผู้ปกครองจำนวนมากให้ความไว้วางใจ และเลือกสรรโรงเรียนเอกชนให้แก่บุตร หลานของตนเข้ารับการศึกษาอบรม
             ดังนั้นโรงเรียนรพีเลิศวิทยาจึงเป็นอีกหนึ่งสถานศึกษาที่ผู้ปกครองได้มอบความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษา เดิมโรงเรียนรพีเลิศวิทยามีชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลรพีเลิศ ตั้งอยู่เลขที่ 179/9 หมู่ที่ 4 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่ 1 ไร่  ได้เริ่มทำการก่อสร้างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2539 เป็นอาคารเรียนชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง มีจำนวนห้องเรียน 5 ห้องเรียน ห้องธุรการจำนวน 1 ห้อง ห้องทำอาหารจำนวน 1 ห้อง ห้องน้ำรวมสำหรับเด็กจำนวน 1 ห้อง (มีโถนั่งชักโครกจำนวน 4 โถ) โรงอาหารจำนวน 1 โรง มีสนามหญ้าอยู่หน้าอาคารเรียน
 
พฤษภาคม 2539 ได้รับอนุญาตเปิดดำเนินการสอน
          ได้ทำการเปิดการเรียน การสอน เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2539 มีจำนวนนักเรียน 13 คน มีครูทำการสอนจำนวน 7 ท่าน
 
พ.ศ. 2540 ขยายห้องเรียนเพิ่ม
          มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ซึ่งอาคารเรียนหลังเดิมไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ดังนั้นจึงก่อสร้างเพิ่มห้องเรียน    จำนวน 1 ห้อง และก่อสร้างโรงอาหารใหม่เพิ่ม
 
พ.ศ. 2541 ขยายห้องคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงสนามเด็กเล่น
          ได้ทำการปรับปรุงบริเวณสนามเด็กเล่น และขยายห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่ม 1 ห้องเรียน มีคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนจำนวน      20 เครื่อง ติดตั้งระบบอินเตอร์เนต
 
พ.ศ. 2542 ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม
          ได้สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมขึ้นอีก เป็นอาคาร 2 ชั้น ห้องประชุม, ห้องกิจกรรม และห้องเรียนจำนวน 2 ห้อง มีครูทำการสอนจำนวน 14 คน นักการภารโรงจำนวน 3 คน นักเรียนจำนวน 75 คน
 
พ.ศ. 2543 ได้ทำการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเรียนแผนกประถม
          ภาคเรียนที่ 1 มีนักเรียนจำนวน 90 คน และภาคเรียนที่ 2 มีนักเรียนจำนวน 121 คน มีครูทำการสอน 17 ท่าน นักการภารโรง 3 คน แม่บ้าน 2 คน
          วันที่ 10 สิงหาคม 2543 โรงเรียนได้ทำการจัดซื้อที่ดินบริเวณด้านหน้าโรงเรียนอนุบาลเดิม มีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนแผนกประถม
          วันที่ 25 ตุลาคม 2543 โรงเรียนได้ทำการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และได้รับการอนุญาตในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 จึงได้เริ่มก่อสร้าง และแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2544 ซึ่งจะเปิดดำเนินการสอนในปีการศึกษา 2544
 
พ.ศ. 2544 จัดซื้อที่ดินเพิ่ม
          วันที่ 21 มกราคม 2544 โรงเรียนได้ทำการจัดซื้อที่ดินเพิ่มจากเดิมเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา และ 6 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา   รวมเป็นพื้นที่ 10 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา เพื่อจัดพื้นที่เป็นสนามบาสเก็ตบอล, สนามฟุตบอล และที่จอดรถสำหรับผู้ปกครอง
          วันที่ 6 พฤษภาคม 2544 ทำการก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จเรียบร้อย พร้อมที่จะใช้อาคารเรียน
          วันที่ 29 มิถุนายน 2544 ทำสนามเปตองเพื่อให้นักเรียน, ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจในกีฬาทางด้านนี้ได้มีโอกาสฝึกฝน และ         ออกกำลังกายในพื้นที่ด้านหน้าของแผนกประถม
 
พ.ศ. 2544 ได้เพิ่มจำนวนห้องเรียน และรับเลี้ยงเด็กแรกเกิด
          วันที่ 8 ตุลาคม 2544 ได้ทำการก่อสร้างเพิ่มเติมห้องเรียนอนุบาล จำนวน 1 ห้อง เพื่อขยายและ รองรับนักเรียนชั้นอนุบาลที่เพิ่มขึ้น พร้อมกันนั้นทางโรงเรียนได้จัดทำห้องสำหรับเด็กแรกเกิดตั้งแต่อายุ 2 เดือนจนถึง 1 ขวบ 6 เดือน เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2544 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 151 คน ครูทำการสอน 29 คน นักการภารโรง 4 คน แม่บ้านทำอาหาร 2 คน
ปีพ.ศ. 2545
วันที่ 30 มกราคม 2545 ได้จัดทำหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมยื่นแบบแปลนการก่อสร้างอาคารเพื่อยื่นขอขยายหลักสูตรเพิ่มเติม
วันที่ 20 มีนาคม 2545 ท่านศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติเปิดการเรียน การสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีการศึกษา 2545
วันที่ 21 มีนาคม 2545 ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 183 คน
วันที่ 1 เมษายน 2545 ได้จัดสร้างห้องธุรการ, ห้องสหกรณ์, เจาะน้ำบาดาล, บ้านพักบุคลากร และทางเดินจากด้านหน้าไปจนถึงอาคารเรียนด้านใน
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งเป็นสัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2545 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 214 คน
 
ในปีการศึกษา 2545 ทางโรงเรียนได้เริ่มใช้ข้อสอบของศูนย์ข้อสอบซาเลเซียน
วันที่ 5 กันยายน 2545 มีนักเรียนรวมทั้งหมดจำนวน 232 คน มีครู และบุคลากร 36 ท่าน
วันที่ 16 ตุลาคม 2545 เป็นวันเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2/2545 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 238 คน มีครู และบุคลากร 41 ท่าน ภารโรงและแม่บ้าน 4 คน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2545 มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 243 คน
วันที่ 25 ธันวาคม 2545 ได้เริ่มก่อสร้างสระว่ายน้ำขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร ความลึก 1.20 เมตร และมีสระว่ายน้ำเด็กอนุบาลขนาด 4 เมตร ความลึก 60 เซนติเมตร รวมทั้งมีสโมสร และร้านค้า งบประมาณการก่อสร้าง 4.2 ล้านบาท แล้วเสร็จประมาณ วันที่ 10 มีนาคม 2546
 
ปีพ.ศ. 2546
วันที่ 5 เมษายน 2546 ได้ทำการเปิดสระว่ายน้ำให้นักเรียน และบุคคลภายนอกได้ใช้เป็นครั้งแรก
วันที่ 7 เมษายน 2546 ได้ทำพิธีเปิดสระว่ายน้ำอย่างเป็นทางการโดยนิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธี
วันที่ 30 เมษายน 2546 ได้ก่อสร้างห้องเรียนชั้นอนุบาล 3 , ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ห้องวิชาการ, ห้องธุรการใหม่ และบ้านพักครูจำนวน      2 ห้อง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2546 มีนักเรียนรวมทั้งหมดจำนวน 320 คน
วันที่ 5 มิถุนายน 2546 ได้ทำการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์, ขยายห้องดนตรี, ห้องทำงานของชมรมผู้ปกครอง
วันที่ 20 สิงหาคม 2546 มีนักเรียนรวมทั้งหมดจำนวน 345 คน
วันที่ 6 ตุลาคม 2546 ได้จัดสร้างอาคารบ้านพักนักเรียนชาย และหญิง โดยใช้งบประมาณก่อสร้าง 2.2 ล้านบาท
วันที่ 1 มกราคม 2547 มีนักเรียนรวมทั้งหมดจำนวน 380 คน
 
ปัจจุบันปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนรวมทั้งหมดจำนวน 892 คน โรงเรียนได้ทำการพัฒนาปรับปรุงวิชาการ อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมภายใน รวมถึงพัฒนาคณะครู – บุคลากรให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลต่อไป