โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
"มอบสิ่งที่ดี ด้วยความรัก ความอบอุ่น ปลอดภัย ให้แก่ลูก
และเริ่มต้นการศึกษาเพื่ออนาคต"


มาตรฐานดีเด่นสมบูรณ์แบบ จัดระบบการเรียน การสอนผสมผสานแบบบูรณาการ
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรเฉพาะของโรงเรียน
ซึ่งเป็นวิธีการเรียนที่เด็กได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง
และฝึกทักษะการคิดเพื่อให้เด็กสร้างองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการสอนหลายๆวิชา/กิจกรรม
อาทิ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
สอนโดยครูต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา
และสอนเสริมภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (True Click life)


หลักสูตร และแนวการสอน

 
รับนักเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล (อายุ 4 เดือน - 3 ขวบ), อนุบาล (อายุ 3 - 6 ขวบ) และประถมศึกษา หลักสูตรไทย และภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียน อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ที่ทันสมัยได้ถูกจัดการเตรียมความพร้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนา เสริมสร้างประสิทธิภาพ รู้จักการกล้าแสดงออก ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมในสังคมได้ พร้อมทั้งส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบในหน้าที่เด็ก ทำให้เด็กทุกคนมีคุณภาพพร้อมคุณธรรม สอนให้เป็นไปตามกระบวนการ และขั้นตอนที่ดีจากครูผู้มีประสบการณ์กว่า 20 ปี การมาโรงเรียนของเด็ก ควรได้รับแต่สิ่งดี ๆ ทั้งสภาพแวดล้อม คุณครู และเพื่อนที่ดี เพราะเป็นครั้งแรกที่เด็กได้อยู่ห่างจากบ้าน ประสบการณ์นี้มีอิทธิพลในระยะยาวต่อเด็ก ดังนั้นเพื่อพัฒนาให้มีความพร้อม ปลูกฝังค่านิยมที่ดี ได้ทำกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งช่วยเสริมสร้างกระบวนการคิดและการแก้ปัญหา ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญด้านภาษา จึงเพิ่มหลักสูตรภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ได้เรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา โรงเรียนเน้นสภาพที่เป็นธรรมชาติ มีต้นไม้ สนามหญ้า