โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
179/9 หมู่ 4  ตำบลป่าสัก  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 053-537998-9
แผนกเนอสเซอรี่

นางนันท์ธีรา ตันตรา
หัวหน้าแผนกเตรียมอนุบาล

นางธันย์ชนก ธรรมโคร่ง
ครูผู้ดูแล

นางสุภาพ เจริญวัง
ครูผู้ดูแล

นางสาวอรรพรรณ ศรีจันทร์
ครูผู้ดูแล

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี เหล่วนา

นางอำพา หมั่นดี
ครูผู้ดูแล

นางจารุวรรณ แสนจู
ครูผู้ดูแล

นางโสภา ศรีศิริโชคชัย
ครูผู้ดูแล