เพลงประจำโรงเรียน


มาร์ช “รพีเลิศ”

หนึ่งในแคว้นแดนดินถิ่นลำพูน
มุ่งเทิดทูน จำรูญสมัครสมาน
เป็นสถานก่อเกิดความดีงาม
หนึ่งในนาม รพีเลิศวิทยา
     เราพากเพียร เรียนรู้ คู่คุณค่า
     ด้วยปรัชญา นำพาจะจดจำ
     พัฒนาการดี มีวัฒนธรรม
     นำวิชา พาให้เราได้ดี
ชมพู – ฟ้า พราวเด่นเป็นสง่า
รพีเลิศ สถาบันการศึกษา
จรรยาดี กีฬาเด่น พัฒนา
เสริมปัญญา สร้างคุณค่าศักดิ์ศรีคน
     ดาวสีแดงสามดวงส่องสว่าง
     สาดแสง ส่องทาง ทั่วถิ่นไทย
     ด้วยสองมืออุ้มชูทุกดวงใจ
     ผูกเราไว้ให้เป็นหนึ่งสู่จุดหมาย
ถิ่นแดนนี้ ศักดิ์ศรี รพีเลิศ
เกียรติยศ เชิดชู สู่เรานั้น
ศิษย์เก่า – ใหม่ สมัครสมานสร้างสรรค์
สถาบัน.........................รพีเลิศวิทยา

 

 

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

ระดับเตรียมอนุบาล

มุ่งเน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน การเรียนการสอนผ่านการจัดประสบการณ์บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษในเนื้อหาเดียวกัน นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ ฟัง พูด 2 ภาษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ระดับอนุบาล

ส่งเสริมทักษะด้านการพูด การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านเกมส์ และเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา สามารถคิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปและเรียบเรียงเรื่องราวด้วยความเข้าใจ นำเสนอผลงานทางความคิดผ่านสื่อต่างๆได้อย่างหลากหลาย มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกทางความคิด และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับประถมศึกษา

เน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ นำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวีถีวัฒนธรรมไทย มั่นใจในตนเอง รักโรงเรียน เป็นคนดีของสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง prathom 1

+++ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com

             

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา (Rapeeleart Wittaya School)

ที่อยู่179/9หมู่4ตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน51000
หมายเลขโทรศัพท์   053-537998-9, 053-537559
                          053-584221, 053584223-4

หมายเลขโทรสาร053-537999
อีเมล: rpl_thailand@hotmail.com

Premium Templates