ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย


ปรัชญาของโรงเรียน
พัฒนาการดี มีวัฒนธรรม นำวิชา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
เก่งภาษา นำพาเทคโนโลยี มีความรู้สู่สากลบนพื้นฐานคุณธรรม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ภาษาอังกฤษเด่น เน้นสื่อสาร พัฒนาการสู่สากล

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนนำร่องห้องเรียนสองภาษา

พันธกิจของโรงเรียน
1. จัดหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนตามจุดหมายของหลักสูตรแกนกลาง และมาตรฐานการเรียนรู้โดยบูรณาการกับสาระท้องถิ่น สอดคล้องและสนองความต้องการ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งและคนดี
2. จัดกระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ โดยจัดให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกกิจกรรมได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การปฏิบัติจริงและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ด้วยการสอดแทรกการเรียนรู้ และด้านการพัฒนาจิตใจในทุกสาระการเรียนรู้และทุกกิจกรรม
4.จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะวิชาการ โดยเน้นด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผ่านสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยจัดการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพและทักษะทางการกีฬา รวมทั้งการมีระเบียบ วินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักความเป็นไทย รักษาค่านิยมที่ดีงามรวมทั้งคุณงามความดีและชื่อเสียงของโรงเรียน
7. พัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานตามบทบาทหน้าที่ สร้างความตระหนักในภาระ กิจการจัดการศึกษา สมานความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน
8. ประสานความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อร่วมกันจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่มีประโยชน์หลากหลายรูปแบบแก่ผู้เรียน
9. จัดการเรียนรู้ที่เป็นสากลเน้นภาษาอังกฤษ เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

เป้าหมายของโรงเรียน
        โรงเรียนรพีเลิศวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทย โดยกำหนดเป้าหมายของหลักสูตรให้ผู้เรียนมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. เห็นคุณค่าของตนเอง มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2. มีทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการอ่านและการเขียน
3. มีความรู้และทักษะทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การทำงาน การใช้สื่อและเทคโนโลยี
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน แสวงหาความรู้และการสร้างสรรค์งานเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม สามารถสื่อสารสองภาษา ก้าวหน้าสู่สากล
5. มีสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ รักการออกกำลังกาย มีระเบียบ วินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. รักความเป็นไทย รักษาค่านิยมที่ดีงามและเอกลักษณ์ไทย รักชุมชน มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด รวมทั้งรักษาคุณงามความดีและชื่อเสียงของโรงเรียน
7. มีค่านิยมเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภค
8. ภูมิใจในความเป็นไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
9. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย วรรณคดี ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

ระดับเตรียมอนุบาล

มุ่งเน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน การเรียนการสอนผ่านการจัดประสบการณ์บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษในเนื้อหาเดียวกัน นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ ฟัง พูด 2 ภาษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ระดับอนุบาล

ส่งเสริมทักษะด้านการพูด การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านเกมส์ และเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา สามารถคิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปและเรียบเรียงเรื่องราวด้วยความเข้าใจ นำเสนอผลงานทางความคิดผ่านสื่อต่างๆได้อย่างหลากหลาย มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกทางความคิด และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับประถมศึกษา

เน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ นำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวีถีวัฒนธรรมไทย มั่นใจในตนเอง รักโรงเรียน เป็นคนดีของสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง prathom 1

+++ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com

             

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา (Rapeeleart Wittaya School)

ที่อยู่179/9หมู่4ตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน51000
หมายเลขโทรศัพท์   053-537998-9, 053-537559
                          053-584221, 053584223-4

หมายเลขโทรสาร053-537999
อีเมล: rpl_thailand@hotmail.com

Premium Templates