ประวัติโรงเรียน


ประวัติโรงเรียนรพีเลิศวิทยา

โรงเรียนรพีเลิศวิทยาเริ่มก่อตั้งที่บริเวณหมู่บ้านรัชฎแลนด์ ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  เมื่อ พ.ศ. 2538  โดยอาจารย์วาทิตย์  ตั้งรพีเลิศ และอาจารย์สมสมัย อุ่นบ้าน ก่อสร้างอาคารชั้นเดียว 1 หลัง รวม 5 ห้องเรียน วันที่ 13 พฤษภาคม 2539  เปิดเรียนวันแรกมีนักเรียน 13 คน อาจารย์สมเกียรติ พรหมใจลักษณ์  เป็นครูใหญ่

ผู้ก่อตั้ง

1. นางสมสมัย  อุ่นบ้าน                            ผู้รับใบอนุญาต

2. นายวาทิตย์  ตั้งรพีเลิศ                          ปัจจุบันตำแหน่งผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ

การก่อตั้ง

แรกเริ่มใช้ชื่อโรงเรียนอนุบาลรพีเลิศ แต่ต่อมาได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ตามบริบทของโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 179/9 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000 หมายเลขโทรศัพท์ 053-584221, 053-584223-4, 537559, 537998-9 โทรสาร 053-537999 มีเนื้อที่ 1 ไร่ ทำการก่อสร้างเมื่อปลายปี 2538 โดยสร้างเป็นอาคารเรียนชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง มีห้องเรียนจำนวน 5 ห้อง, ห้องศูนย์การเรียน 1 ห้อง, ห้องธุรการ 1 ห้อง, ห้องครัว 1 ห้อง, ห้องน้ำรวมสำหรับเด็กจำนวน 1 ห้อง (มีโถนั่งชักโครก 4 โถ) โรงอาหาร 1 โรง มีสนามหญ้า

เปิดดำเนินการสอน

ได้รับอนุญาต  และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2539 มีจำนวนนักเรียน 13 คน, ครูผู้สอน 7 คน, นักการภารโรง 1 คน

ปี พ.ศ.2540

มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมากตามลำดับ ซึ่งอาคารหลังเดิมมีห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนของนักเรียน จึงได้ก่อสร้างห้องเรียน และโรงอาหาร

ปี พ.ศ.2541

ทำการปรับปรุงบริเวณสนามเด็กเล่น ขยายห้องเรียน และห้องคอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนจำนวน 20 เครื่อง เสริมระบบอินเตอร์เน็ต

ปี พ.ศ.2542

ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้นเพิ่มเติม มีครูทำการสอนจำนวน 14 คน, นักการภารโรง 3 คน, แม่บ้าน 2 คน นักเรียน 75 คน

ปี พ.ศ.2543

ปีการศึกษา 2543 ภาคเรียนที่ 1 มีจำนวนนักเรียน 90 คน ภาคเรียนที่ 2 มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น 121 คน ครูผู้ทำการสอน 17 ท่าน, นักการภารโรง 3 คน และแม่บ้าน 2 คน

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2543 ทางโรงเรียนได้ซื้อที่ดินบริเวณด้านหน้าโรงเรียนซึ่งมีเนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน 99 ตารางวา เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนแผนกประถม

เดือนตุลาคม พ.ศ.2543 ทางโรงเรียนได้ทำการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และได้รับการอนุญาตในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2543

ปี พ.ศ.2544

เดือนมกราคม ทางโรงเรียนได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก 6 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่เฉพาะในแผนกประถมทั้งหมด 10 ไร่ 1 งาน 6 ตารางวา เพื่อจัดสร้างสนามฝึกกอล์ฟ, สนามเทนนิส, สนามบาสเก็ตบอล, สนามฟุตบอล และที่จอดรถสำหรับผู้ปกครอง

เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2544 การก่อสาร้างอาคารเรียนแผนกประถมได้เสร็จสมบูรณ์ จึงได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนอนุบาลรพีเลิศ เป็นโรงเรียนรพีเลิศวิทยา และเปิดทำการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544

เดือนมิถุนายน พ.ศ.2544 ได้จัดสร้างสนามเปตองเพื่อให้นักเรียน, ผู้ปกครอง หรือผู้ที่สนใจในกีฬาด้านนี้ได้มีโอกาสเข้ามาฝึกฝน และออกกำลังกายภายในพื้นที่ด้านหน้าของแผนกประถม

เดือนมกราคม พ.ศ.2545 ได้จัดทำหลักสูตรมัธยมต้น พร้อมยื่นแบบแปลนการก่อสร้างอาคาร เพื่อขอขยายหลักสูตรเพิ่มเติม เพื่อขอเปิดทำการเรียนการสอนขึ้นภายในปีการศึกษา 2546

เดือนมีนาคม พ.ศ.2545 ทางศึกษาธิการ จังหวัดลำพูน ได้อนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ในปีการศึกษา 2545

ปีการศึกษา 2560 มีจำนวนนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล 152 คน, อนุบาล 299 คน, ประถมศึกษา 300 คน จำนวนผู้บริหาร ครู – บุคลากร 107 ท่าน

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

ระดับเตรียมอนุบาล

มุ่งเน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน การเรียนการสอนผ่านการจัดประสบการณ์บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษในเนื้อหาเดียวกัน นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ ฟัง พูด 2 ภาษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ระดับอนุบาล

ส่งเสริมทักษะด้านการพูด การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านเกมส์ และเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา สามารถคิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปและเรียบเรียงเรื่องราวด้วยความเข้าใจ นำเสนอผลงานทางความคิดผ่านสื่อต่างๆได้อย่างหลากหลาย มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกทางความคิด และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับประถมศึกษา

เน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ นำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวีถีวัฒนธรรมไทย มั่นใจในตนเอง รักโรงเรียน เป็นคนดีของสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง prathom 1

+++ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com

             

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา (Rapeeleart Wittaya School)

ที่อยู่179/9หมู่4ตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน51000
หมายเลขโทรศัพท์   053-537998-9, 053-537559
                          053-584221, 053584223-4

หมายเลขโทรสาร053-537999
อีเมล: rpl_thailand@hotmail.com

Premium Templates