ครูระดับชั้นเตรียมอนุบาล

                          t 3  

                         ครูยุพิน  เอี่ยมเรียง

 t (28)  t (23)  t (30)  t (11)
   ครูจารุวรรณ  เสนจุ ครูอรพรรณ  ศรีจันทร์      ครูวนิดา  นิ่มตรง  ครูวีนัส  หอมนาน
 t (16)  t (6)  t (15)  t (21)
  ครูธันย์ชนก  ธรรมโคร่ง   ครูอัญชลี  เหล่วะนา     ครูสุภาพ  เจริญวัง   ครูเพ็ญจันทร์  ศิลปกุล
 t (24)  t (17)  t (14)  
    ครูสุพรรณ๊  คำชัยธง    ครูอำภา  หมั่นดี     ครูโสภา  ศรีสิริโชคชัย  
       
        

 

ครูระดับชั้นอนุบาล

                          t (31)  
                            ครูจริยา  นามวงศ์
 t (26)  t (13)  t (2)  t (19)
  ครูสุพัตรา  วงศ์กรณ์ ครูชณัฐปภา  ปลัดพุ๊ก      ครูรุ่่่งนภา  เลิศศรี  ครูอำไพ  บุญวงค์โชติ
 t (8)  t (27)  t (10)  t (7)
  ครูศิมิลัน  คำแฮ ครูมาริษา  ปัญญารัตน์     T.Joan ครูปาหนัน  น้อยสะปุ๋ง
       
                    

 

ครูระดับชั้นประถมศึกษา

teacher (13)  teacher (16)  teacher (6) teacher (7)
   ครูสุพัตรา  ปานาม   ครูรัตน์สรา  ติง    ครูสุวราพร  ก๋องเขียว  ครูเขรษิการ์ อภิวงค์งาม
 teacher (2)  teacher (8)  teacher (14)  teacher (15)
    ครูศิริกุล  ธรรมยศ  ครูดั่งดวงรัตน์  ผลวัฒนะ      ครูพิกุลทอง  สิทธิ  ครูยมลพร  ปัญญาอินทร์
 teacher (5)  teacher (4)  teacher (3)  teacher (9)
  ครูวัลธิชา  ลังการ์พินธ์   ครูดวงพร  โพธิสาขา     ครูสิริมนัส  สุริยวงศ์   ครูวิลาวัลย์  สุวรรณอัตถ์
 teacher (21)  teacher (20)  teacher (19)  teacher (1)
        T. Mavin      ครูสถาพร  ปารมีธง     ครูณัฐพล  สุนันต๊ะ ครูรักชัย  ศรีพรไพรเพชร
 teacher (17)  teacher (18)    
   ครูทองเนตร  อุ่นบ้าน      T. Simon   
       
            

บุคลากร

B (1)  B (2)    
นางระวีวรรณ   วิจิตรพร  นายอรรถวุฒิ  ตั้งรพีเลิศ    
Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

ระดับเตรียมอนุบาล

มุ่งเน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน การเรียนการสอนผ่านการจัดประสบการณ์บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษในเนื้อหาเดียวกัน นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ ฟัง พูด 2 ภาษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ระดับอนุบาล

ส่งเสริมทักษะด้านการพูด การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านเกมส์ และเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา สามารถคิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปและเรียบเรียงเรื่องราวด้วยความเข้าใจ นำเสนอผลงานทางความคิดผ่านสื่อต่างๆได้อย่างหลากหลาย มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกทางความคิด และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับประถมศึกษา

เน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ นำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวีถีวัฒนธรรมไทย มั่นใจในตนเอง รักโรงเรียน เป็นคนดีของสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง prathom 1

+++ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com

             

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา (Rapeeleart Wittaya School)

ที่อยู่179/9หมู่4ตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน51000
หมายเลขโทรศัพท์   053-537998-9, 053-537559
                          053-584221, 053584223-4

หมายเลขโทรสาร053-537999
อีเมล: rpl_thailand@hotmail.com

Premium Templates