• นายวาทิตย์ ตั้งรพีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนรพีเลิศวิทยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางการศึกษา เดินทางไปร่่วมกิจกรรมพัฒนา ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 -17 ตุลาคม 2561 ณ สถาบัน (NITS) และมหาวิทยาลัย Miyagi University of Education ประเทศญี่ปุ่น
  • โรงเรียนรพีเลิศวิทยาเป็นสถานที่จัดการแข่งขันมหกรรมศิลปฯ ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูน 1 (คอมพิวเตอร์)
  • อบรมผลิตสื่อและนวัตกรรม
  • อบรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน
  • ครูและนักเรียนรับมอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 กลุ่มโรงเรียนเอกชน
  • อบรมคุณธรรมจริยธรรม เยาวชนในสถานศึกษาจังหวัดลำพูน
  • ผู้ว่าการโรตารีภาค 3360 มาเยี่ยมสโมสรโรตารีนครหริภุญชัย
  • นักเรียนโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามพจนานุกรม ประจำปีการศึกษา 2561
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะการพูดและการออกเสียงภาษาอังกฤษ
  • ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ ตัวแทนครู บุคลากร และนักเรียน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้
  • พิธีสถาปนาคณะกรรมการโรตารี สโมสรนครหริภุญชัย-ลำพูน ปี 2561-2562

cleaning

  Big cleaning day คณะครูและบุคลากรโรงเรียนรพีเลิศวิทยา ร่วมกันทำความสะอาด ต้อนรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 และปรับปรุงห้องเรียน ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน

japan1

  นายวาทิตย์  ตั้งรพีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนรพีเลิศวิทยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการทางการศึกษา    เดินทางไปร่วมกิจกรรมพัฒนา ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 -17 ตุลาคม 2561 ณ สถาบัน (NITS) และมหาวิทยาลัย Miyagi University of Education ประเทศญี่ปุ่น

sillapa68

   โรงเรียนรพีเลิศวิทยาเป็นสถานที่จัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ลำพูน เขต 1 (คอมพิวเตอร์)

Bonus William Hill
Bonus Ladbrokes

ระดับเตรียมอนุบาล

มุ่งเน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน การเรียนการสอนผ่านการจัดประสบการณ์บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษในเนื้อหาเดียวกัน นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ ฟัง พูด 2 ภาษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ระดับอนุบาล

ส่งเสริมทักษะด้านการพูด การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านเกมส์ และเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา สามารถคิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปและเรียบเรียงเรื่องราวด้วยความเข้าใจ นำเสนอผลงานทางความคิดผ่านสื่อต่างๆได้อย่างหลากหลาย มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกทางความคิด และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับประถมศึกษา

เน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ นำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวีถีวัฒนธรรมไทย มั่นใจในตนเอง รักโรงเรียน เป็นคนดีของสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง prathom 1

+++ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com

             

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา (Rapeeleart Wittaya School)

ที่อยู่179/9หมู่4ตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน51000
หมายเลขโทรศัพท์   053-537998-9, 053-537559
                          053-584221, 053584223-4

หมายเลขโทรสาร053-537999
อีเมล: rpl_thailand@hotmail.com

Premium Templates