• คณะครูและผู้บริหาร อบรมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและจัดทำแผนงานประจำปีการศึกษา 2561
  • โรงเรียนรพีเลิศวิทยา ได้รับรางวัลการประกวดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ระดับทอง เนื่องในวันการศึกษาเอกชน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
  • อบรมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่
  • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561
  • กิจกรรม Day Camp 2017 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
  • กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ชมรมสถานประกอบการรับเลี้ยงเด็กเอกชน ประจำปี 2560 ลำพูน-เชียงใหม่-เชียงราย ณ โรงเรียนรพีเลิศวิทยา
  • โรงเรียนรพีเลิศวิทยา เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปะฯ ลำพูน เขต 1 ครั้งที่ 67 (สังคมศึกษา,การงานอาชีพ, คอมพิวเตอร์)
  • ธารน้ำใจรพีเลิศ 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่แสม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
Bonus Ladbrokes

ระดับเตรียมอนุบาล

มุ่งเน้นพัฒนาและเตรียมความพร้อมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน การเรียนการสอนผ่านการจัดประสบการณ์บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษในเนื้อหาเดียวกัน นักเรียนรักที่จะเรียนรู้ ฟัง พูด 2 ภาษา ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ระดับอนุบาล

ส่งเสริมทักษะด้านการพูด การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านเกมส์ และเรียนรู้กับครูเจ้าของภาษา สามารถคิดวิเคราะห์ แปลความหมาย สรุปและเรียบเรียงเรื่องราวด้วยความเข้าใจ นำเสนอผลงานทางความคิดผ่านสื่อต่างๆได้อย่างหลากหลาย มีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออกทางความคิด และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ระดับประถมศึกษา

เน้นให้นักเรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดีมีคุณธรรม รู้จักคิดวิเคราะห์มีทักษะการดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สร้างงานสร้างอาชีพ นำเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวีถีวัฒนธรรมไทย มั่นใจในตนเอง รักโรงเรียน เป็นคนดีของสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง prathom 1

+++ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com

             

โรงเรียนรพีเลิศวิทยา (Rapeeleart Wittaya School)

ที่อยู่179/9หมู่4ตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน51000
หมายเลขโทรศัพท์   053-537998-9, 053-537559
                          053-584221, 053584223-4

หมายเลขโทรสาร053-537999
อีเมล: rpl_thailand@hotmail.com

Premium Templates